Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Rozpis MHFL

SLOVAK – FUTSAL ASSOCIATION
VÝBOR MESTSKEJ HALOVEJ FUTBALOVEJ LIGY
 
  
R O Z P I S
 
 PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK
 2011 – 2012
 
V HALOVOM FUTBALE
 
 
MESTSKÁ HALOVÁ FUTBALOVÁ LIGA V Tvrdošíne
RIADIACI ORGÁN VÝBORU MESTSTKEJ HALOVEJ FUTBALOVEJ LIGY V Tvrdošíne
 
výbor MHFL tvoria súčasne kapitáni jednotlivých družstiev
 
 
 
 A./ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 
1.     Riadenie súťaže: 
Mestskú halovú futbalovú ligu riadi výbor MHFL.
   
 
2.     Hracie dni a časy:
Hracím dňom majstrovských stretnutí v malom futbale je nedeľa. Začiatky majstrovských stretnutí ( hracie časy): 
 
9.00 – prvé stretnutie
10.00 – druhé stretnutie
11.00 – tretie stretnutie
12.00 – štvrté stretnutie
 
 
Zásady pre zmeny termínov / hodina, dátum, miesto stretnutia /    
Majstrovské stretnutia sa výlučne predohrávajú, v odôvodnených prípadoch sa dohrávajú !!!!
 
a/ družstvo, ktoré žiada výbor MHFL o zmenu termínu môže tak urobiť len na základe písomnej dohody so súperom. Písomná dohoda musí byť vypísaná trojmo/originál pre výbor MHFL, kópie pre družstvo žiadajúce o zmenu termínu a družstvo súpera/ a musí obsahovať:
          1, Názov družstva, ktoré podáva žiadosť
          2, Označenie orgánu, ktorému sa žiadosť podáva
          3, Dôvod žiadosti
          4, Nový termín odohratia stretnutia
          5, Vyjadrenie sa družstva súpera k žiadosti
          6, Podpis kapitánov oboch družstiev
          7, Miesto a dátum vzájomnej písomnej dohody
        8, Dátum doručenia žiadosti výboru MHFL, podpis, pečiatka MHFL
 
V prípade, že výbor MHFL vyhovie žiadosti, družstvo žiadajúce o zmenu je povinné zabezpečiť:
    1, športovú halu
    2, zápis o stretnutí
    3, ukazovateľ nahromadených faulov
    4, loptu spĺňajúcu podmienky pravidla II. MHFL 
    5, rozhodcu a druhého rozhodcu
    6, hradí rozhodcovi odmenu za vedenie stretnutia
        b/ žiadosť o zmenu termínu odohratia stretnutia musí byť výboru MHFL doručená maximálne jeden týždeň pred zamýšľanou 
zmenou. Prevzatie žiadosti členom výboru MHFL musí byť potvrdené jeho podpisom aj s dátumom prevzatia priamo na žiadosti.
        c/ Po splnení všetkých potrebných úkonov družstvám žiadajúce o zmenu podľa bodu a) výbor MHFL písomne oznámi rozhodnutie o zmene
            v pravidelnom spravodaji.
        d/ výbor MHFL si vyhradzuje právo určiť aj iné termíny, alebo hracie časy, rozhodovať o dohrávkach, resp. nepotvrdiť včas podanú žiadosť  
            o zmenu !
 
 
3.     Miesto stretnutí:
Majstrovské stretnutia MHFL sa hrajú v športovej hale Gymnázia v Tvrdošíne. Povrch hracej plochy – parketová palubovka. O spôsobilosti hracej plochy rozhoduje s konečnou platnosťou rozhodca stretnutia.
 
 
4.     Predpis :
a) hrá sa podľa pravidiel MHFL, súťažného poriadku a tohto rozpisu, ktorého výklad prináleží jedine výboru MHFL
b) výbor MHFL bude svoje rozhodnutia pravidelne zverejňovať písomnou formou v spravodaji. Všetky pokyny, zmeny a nariadenia takto
    zverejnené sú pre všetky družstva ZÁVAZNÉ
c) do zápisu môžu byť uvádzaní iba hráči, ktorí sú pripravení ( riadne ustrojení ) nastúpiť na
    stretnutie. V prípade, že hráč sa dostaví na stretnutie v čase prebiehajúceho stretnutia, môže nastúpiť
    do stretnutia. Musí byť riadne ustrojený.
d) kapitán, alebo vedúci družstva je povinný v dostatočnom časovom predstihu pred stretnutím vypísať zápis o stretnutí (predná strana zápisu –  číslo hráča, meno hráča, označiť kapitána.)
 
 
5. Podmienky štartu družstva v MHFL.
  Družstvo, ktoré má záujem štartovať v MHFL, musí mať:
                                                                      -         prihlášku do súťaže
                                                                      -         súpisku družstva
                                                                  -         zaplatené štartovné
 
 
6.     Štart hráčov:
 
a)     v MHFL môžu štartovať neregistrovaní hráči, ktorí dosiahli vekovú hranicu 20 rokov,  majú štátnu príslušnosť SR ( horná veková hranica je bez obmedzenia), majú trvalý pobyt alebo pracujú v Tvrdošíne, hrávajú alebo v minulosti hrávali za A-mužstvo Tvrdošína.
 
b)     V MHFL môžu štartovať registrovaní hráči, ktorí dosiahli vekovú hranicu 30 rokov a majú štátnu príslušnosť SR neobmedzene( horná veková hranica je bez obmedzenia) a zároveň majú trvalý pobyt alebo pracujú v Tvrdošíne, hrávajú alebo v minulosti hrávali za A-mužstvo Tvrdošína.
V každom mužstve môžu byť na jeho súpiske uvedení maximálne 2 hráči, ktorým bola udelená výnimka. Družstvo je povinné na súpiske označiť hráča, ktorý podlieha výnimke veľkým písmenom V. Táto výnimka platí aj pre doplňovanie súpisiek počas súťaže. V prípade zistenia neoprávneného štartu hráča budú proti previnivšiemu sa družstvu vyvodené herné, disciplinárne a finančné dôsledky.
 
Výnimka je hráč, ktorý aktívne hrá majstrovskú súťaž, ktorú riadi príslušný futbalový zväz Slovenskej republiky,  taktiež hrá zahraničné súťaže a jeho vek nedosiahol 30 rokov.
 
c)     Družstvá Rotek  majú pre štart MHFL v Tvrdošíne v súťažnom ročníku 2010/2011 výnimku, ktorú presne a podrobne stanoví výbor MHFL v Tvrdošíne. Všetci hráči musia mať trvalý pobyt v Nižnej (podľa príslušnosti družstva) alebo spĺňajú podmienky a) alebo b)
 
 
7.     Hracia doba:
 
a)     hracia doba majstrovských stretnutí je 2 x 25 minút hrubého času s 5 minútovou prestávkou.
 b)   každé družstvo si môže v každom polčase riadneho hracieho času vyčerpať oddychový čas v trvaní jednej minúty
       ( time out ). O tento  oddychový čas môže požiadať rozhodcu tréner, vedúci alebo kapitán. Rozhodca oddychový čas udelí pri
        najbližšom prerušení hry a len  vtedy, keď je lopta mimo hry a rozohráva družstvo, ktoré žiadalo oddychový čas. Ak si
        družstvo nevyberie v prvom polčase oddychový čas, v druhom polčase si už nemôže vybrať dva oddychové časy, ale len
        jeden. 
 
8.     Podmienky účasti:
 
Hráči musia nastupovať na majstrovské stretnutia v jednotných dresoch s číslami, ktoré sa zhodujú so zápisom o stretnutí. Brankár musí mať farbu dresu odlišnú od ostatných hráčov. Kapitán družstva musí byť viditeľne označený páskou na rukáve dresu širokou najmenej 3 cm.
 
9.     Súpiska:
 
a)     každé družstvo musí mať na súpiske min. 8 hráčov. horná hranica nie je obmedzená
b)     súpiska, ktorú predloží družstvo výboru MHFL musí obsahovať
 -         celý názov družstva
-         mená a priezviska hráčov, s uvedeným dátumom narodenia
-         meno a priezvisko vedúceho družstva
c)     súpiska sa predkladá na celý súťažný ročník
d)     dopĺňať súpisku o nových hráčov možno iba do 10. kola vrátane a za poplatok 20 eur.
e)     podmienky doplnenia súpisky o nového hráča:
-       hráč musí spĺňať podmienky štartu hráča v MHFL
f)     hráč, ktorý spĺňa podmienky doplnenia súpisky družstva môže nastúpiť na stretnutie v tom  prípade, keď jeho štart schváli
       výbor MHFL. 
      Rozhodnutie o schválení štartu hráča bude zverejnené v pravidelnom spravodaji MHFL.
 
g)     družstva hrajú na súpisku schválenú a potvrdenú výborom MHFL na predpísanom tlačive, ktoré vedúci družstiev obdržia od
        výboru MHFL.
 
10.  Postup a zostup v sezóne 2010/2011
 
Z MHFL nezostupuje a nepostupuje nikto. Na počet maximálne 12 družstiev ju dopĺňajú ľubovoľne prihlásené družstva, alebo pri väčšom záujme víťazi z kvalifikačných družstiev.
 
11.   Systém súťaže: 
 
- MHFL sa hrá systémom každý s každým, trojkolovo, alebo trojkolovo, jeseň - jar, podľa vyžrebovania a podľa počtu prihlásených družstiev
- po ukončení súťažného ročníka hrá víťaz MHFL a výber MHFL exhibičné stretnutie
- v prípade záujmu mestskej ligy v Trstenej sa odohrajú exhibičné stretnutia medzi víťazmi mestských líg v Trstenej a v Tvrdošíne, prípadne medzi výbermi mestských líg.
 - víťaz MHFL v Tvrdošíne alebo iné družstvo v prípade záujmu má možnosť prihlásiť sa do:
- Slovenského pohára vo futsale
- 2. Slovenskej ligy vo futsale - stredoregión
- 1. Slovenskej ligy vo futsale
 
Všetky tieto súťaže riadi komisia futsalu Slovenského futbalového zväzu.
 
 
12.   Hodnotenie výsledkov.
 
- víťaz stretnutia získava tri body, za remízu ( nerozhodný výsledok ) získavajú obidve družstva po jednom bode, za prehru nezíska družstvo žiadny bod.
- základom pre hodnotenie výsledkov je zápis o stretnutí a správa rozhodcu. Rozhodca je povinný riadne vyplniť zápis o stretnutí. V prípade, že sa rozhodcovia na stretnutie nedostavia, povinnosť vyplniť tento zápis o stretnutí preberá domáce družstvo ( družstvo, ktoré je podľa vyžrebovania súťaže uvedené na prvom mieste).
 
 
 13. Rozhodcovia stretnutí:
 
- rozhodcov na majstrovské stretnutia riadené výborom MHFL deleguje výbor MHFL
- na majstrovské stretnutia sú delegovaní dvaja rozhodcovia.
 
 
14.  Titul a ceny:
 
  - družstvo umiestnené na prvom mieste sa stáva majstrom MHFL v Tvrdošíne. Majster obdrží:
 
                                          - putovný pohár primátora mesta Tvrdošín
                                          - pohár
                                          - diplom
 
-         družstvo umiestnené na druhom mieste obdrží: pohár, diplom
-         družstvo umiestnené na treťom mieste obdrží : pohár, diplom
-         ostatné družstva obdržia: vecné ceny
-         družstvo umiestnené na prvom mieste v súťaží slušnosti – FAIR PLAY obdrží pohár a diplom
-         najlepší strelec obdrží : trofej, diplom
-         najlepší brankár obdrží : trofej, diplom
 
 
15.                       Námietky
 
a)     námietky je možné podať pri:
 
-         porušení ustanovení súťažného poriadku a tohto rozpisu
-         porušení pravidiel malého futbalu
 
Námietky sa vypisujú dvojmo ( originál pre výbor MHFL, kópia pre družstvo podávajúce námietku) a musí obsahovať:
 
1)     označenie orgánu, ktorému sa podávajú
2)     názov družstva, ktoré podáva námietky
3)     meno, priezvisko a adresu zástupcu oprávneného zastupovať družstvo
4)     názov strany, proti ktorej sa námietky podávajú
5)     označenie dôvodu, o ktorý sa námietky opierajú a predloženie dôkazov
6)     krátky opis prípadu
7)     označenie stretnutia s výsledkom, s udaním dňa kedy a kde sa odohralo
8)     konečnú žiadosť s presným uvedením o čo sa žiada
9)     miesto, dátum a podpis zástupcu oprávneného zastupovať družstvo, ktorý je uvedený na žiadosti
10) dátum doručenia námietky výboru MHFL, podpis, pečiatka MHFL
      b)     peňažný vklad za podanie jednej námietky je 7 Eur (210 Sk)
      c)     v prípade, že námietka bude opodstatnená, vracia sa peňažný vklad družstvu, v opačnom prípade prepadá v prospech 
               MHFL
      d)     bezdôvodné podanie námietky môže byť potrestané v zmysle disciplinárneho poriadku
      e)     námietky je možné podať písomne príslušnému riadiacemu orgánu, ktorý súťaž riadi ( najneskôr 24 hodín po stretnutí )
      f)     námietky proti skutočnostiam známym v priebehu stretnutia alebo ihneď po stretnutí musí rozhodca na žiadosť kapitána zaznamenať do
              zápisu o stretnutí. Kapitán takto napísanú námietku musí podpísať. Bez tohto zápisu môže riadiaci orgán prejednanie námietok odmietnuť.
 
 
B/ ŠPORTOVO – TECNICKÉ ZÁSADY:
Pravidlá halového futbalu MHFL v Tvrdošíne a rozpis pre súťažný ročník sú platné a záväzné pre  všetkých členov družstiev, športovcov, ako aj pre orgán MHFL, pokiaľ rozpis súťaže neupresňuje inak
 
 
1.     Ihrisko:
 
Všetky majstrovské stretnutia sa odohrajú v športovej hale gymnázia v Tvrdošíne. Minimálna vybavenosť ihriska:
a)     stolík pre rozhodcu, stoličky alebo lavica
b)     2 kusy bránky rozmerov 3x2 m, bránkové žrde sú štvorcového profilu o hrúbke max 10 cm s upevňovacími prvkami na siete
c)     2 kusy siete na bránky
d)     2 kusy lopty č.4 s tlmeným odrazom ( lopta spustená z výšky 2 m sa môže odraziť do výšky max. 65 cm ) adidas, select, joma, penalty.
 
 
2. Pravidlá:
 
Všetky majstrovské stretnutia sa hrajú podľa pravidiel halového futbalu v Tvrdošíne.
 
C/ HOSPODÁRSKE ZÁSADY.
1.     Všeobecné pokyny.
 
 Do MHFL sú zaradené len tie družstva, ktoré včas odovzdali riadne vyplnenú prihlášku do súťaže, súpisku družstva a zaplatili štartovné. Štartovné na jedno družstvo na celý súťažný ročník je 200 eur
 
 
2.     Hospodárske smernice pre rozhodcov.
 
Za vedenie stretnutia prináleží rozhodcom odmena.
 
3.     Pokuty a poplatky:
Pokuty a poplatky uložené výborom MHFL a predpísané rozpisom súťaže, prípadne pokuty a poplatky zverejnené v pravidelnom spravodaji, sú družstva povinné uhradiť včas, najneskôr do začiatku nasledujúceho majstrovského stretnutia. V prípade, že sa stretnutie predohráva, prípadne dohráva, sú družstvá povinné uhradiť tieto poplatky a pokuty ihneď po ukončení stretnutia. V opačnom prípade budú voči družstvám vyvodené herné a disciplinárne dôsledky. Dôvodom je dostatočný časový predstih pre vypracovanie pravidelného spravodaja MHFL.
 
 
D/ DISCIPLINÁRNE KONANIE
 
Riadi sa plne disciplinárnym poriadkom.
 
 
1.     Stop v MHFL po obdržaní:
 
3 ŽK – zastavená činnosť hráčovi na 1 majstrovské stretnutie
 
6 ŽK - zastavená činnosť hráčovi na 2 majstrovské stretnutia
 
9 ŽK - zastavená činnosť hráčovi na 3 majstrovské stretnutia
 
12 ŽK - zastavená činnosť hráčovi na 4 majstrovské stretnutia
 
          Všetky družstvá sú povinné viesť si vlastnú evidenciu napomínaných hráčov !
 
         
2.     Sadzby poplatkov a pokút:
 
ŽK – 1 euro (30 Sk)
ČK – 2 eura (60 Sk)
Podanie námietky – 7 eur (210 Sk)
Nenastúpenie na zápas - 25 eur (750 Sk)
 
 E/ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.
-         Všetky družstvá sú povinné sa dostaviť na majstrovské stretnutie v dostatočnom predstihu, aby boli dodržané
          hracie časy uvedené v odst. A/
          bodu 2. tohto rozpisu
-            čakacia doba je pre družstvo 5 min.
-            v prípade nedostavenia sa družstva na stretnutie bude stretnutie kontumované v prospech neprevinivšieho sa družstva
-            tento rozpis je záväzný pre všetky zúčastnené družstvá v MHFL, ako aj pre riadiaci orgán MHFL
-            výbor MHFL si vyhradzuje právo schvaľovať a uvádzať ďalšie zmeny a doplnky do rozpisu
 
 
F/ ZÁSADY POUŽÍVANIA ŠPORTOVEJ HALY A SLUŽBY
 
1) ZÁSADY POUŽÍVANIA ŠPORTOVEJ HALY
 
 
1.Za poriadok v hale sú zodpovední vedúci družstiev.
2.Hosťujúce družstva používajú len pevne zabudované zariadenia telocvične.
3.V telocvični a šatniach je potrebné dodržiavať tieto zásady:
           -  v telocvični sú všetci účastníci v teniskách, ktoré nerobia čierne pásy na parketách
          -  pri odchode skontrolovať zastavenie vody, zhasnutie svetiel a uzavretie okien
           -  v priestoroch je zákaz fajčenia a pitia alkoholických nápojov !
          -  poškodenie je povinný vedúci ihneď hlásiť správcovi telocvične, ktorý bude požadovať náhradu škody od zodpovedného
             vedúceho
          -  použité náradie vrátiť na určené miesto
 
4.Za nedodržanie pokynov odmietne sa družstvám poskytovanie telocvične !
 
 
2) Služby:
 
Služby ( prípravu športovej haly ) vykonávajú družstva, ktoré sú podľa vyžrebovania v prvom stretnutí uvedené na prvom mieste ako domáce družstvo.
 
Príprava športovej haly:
-         umiestniť bránky do stredu bránkových čiar
-         natiahnuť siete na bránky
-         pripraviť stolík pre rozhodcov aj s lavicou na sedenie
-         pripraviť lavičky náhradníkov pri bránkach vo vyznačenom striedacom území ( dlhšie lavice )
-         za bránkami roztiahnuť ochranné siete
 
Službu – úpravu športovej haly po ukončení posledného majstrovského stretnutia v hracom dni vykonávajú družstva, ktoré sú podľa vyžrebovania v poslednom stretnutí uvedené na druhom mieste ako hostia.
 
          Úprava športovej haly:
-         stiahnuť ochranné siete za bránkami k oknám
-         odniesť stolík rozhodcov aj s lavicou na pôvodné miesto
-         zvesiť siete z bránok
-         bránky preniesť do rohu športovej haly
-         uložiť lavičky náhradníkov na pôvodné miesto
Výbor MHFL dôrazné upozorňuje všetky družstva pri príprave športovej haly pred prvým stretnutím na príchod do športovej haly s dostatočným časovým predstihom na vykonanie služby a tým aj dodržanie hracieho času prvého stretnutia. Rozhodca je povinný uviesť do zápisu o stretnutí dôvod oneskorenia začiatku stretnutia. V prípade nedostatočnej služby, opakovanej nedostatočnej služby a následne neúmerného časového posunu hracích časov majstrovských stretnutí výbor MHFL prikročí k finančným, herným a disciplinárnym postihom voči družstvám, ktoré nebudú rešpektovať rozpis súťaže.
 
 
TOPlist