Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Pravidlá MHFL

Pravidlá halového futbalu MHFL v Tvrdošíne 2011/2012

 1.Hracia plocha.
 
1.1.               MHFL sa hrá v športovej hale Gymnázia v Tvrdošíne.
1.2.               Ihrisko má tvar obdĺžnika o rozmeroch 18m šírka a 32 m dĺžka (18X32M)
1.3.               Ihrisko je z obidvoch strán vymedzené postrannou čiarou (červenej farby).
1.4.               Bránkové územie je zároveň pokutovým územím a je totožné s hadzanárskym bránkovým územím.
1.5.               Značky pokutového kopu sa nachádzajú 6 m od stredu bránkových čiar na pomyselnej čiare, ktorá je
                     kolmá na stred bránkovej čiary
1.6.               Bránky o rozmeroch 3x2 m sú umiestnené symetricky v strede bránkovych čiar.
1.7.               Povrch hracej plochy je drevený – parketová palubovka.
 
2.Lopta.
 
2.1.      Lopta je špeciálne prispôsobená pre halový futbal, s nízkym odskokom. Lopta musí byť okrúhla,
            vonkajší povrch musí byť z kože alebo iného schváleného materiálu, ktorý nie je nebezpečný pre hráčov.
2.2.       Ak lopta praskne alebo sa inak poškodí počas stretnutia:
- stretnutie sa preruší, po výmene lopty sa opäť začne hrať pustením lopty na tom mieste, na ktorom došlo k jej poškodeniu tak, že rozhodca vhodí rozhodcovskú loptu.
2.3        Ak lopta praskne, alebo sa inak poškodí pri výkope, hode od bránky, rohovom, voľnom alebo pokutovom kope, kope
z autu :
- stretnutie sa preruší a po výmene lopty sa na hru naviaže spôsobom, pre ktorý bola hra prerušená
2.4       Výmena lopty sa môže uskutočniť len so súhlasom a vedomím rozhodcu.
2.5       Voľne spustená lopta z výšky dvoch metrov na zem sa môže odraziť od zeme nie menej ako 50 cm a nie viac ako 65 cm ( lopta s tlmeným odskokom zn.SELECT, JOMA, ADIDAS).
 
3.Počet hráčov.
 
3.1       Stretnutie hrajú dve družstva. Každé z nich má na ihrisku päť hráčov, z ktorých jeden musí byť brankár.
3.2       Na začiatku stretnutia musí byť v družstve na ihrisku pripravených na hru v predpísanom výstroji minimálne 5 hráčov, z ktorých jeden musí byť brankár (4+1)
3.3       Stretnutie sa hrá na základe súpisky, na ktorej je neobmedzený počet hráčov, z ktorých jeden je kapitán.
3.4.a,   Počet striedaní v stretnutí nie je obmedzený. Hráč, ktorý bol vystriedaný sa môže vrátiť na ihrisko ako striedajúci hráč za iného hráča. Strieda sa letmým spôsobom, t.j. aj vtedy, keď je lopta stále v hre za týchto podmienok:
-         hráč, ktorý opúšťa ihrisko musí toto vykonať výhradne vo vlastnej zóne vyznačenej na striedanie
-         hráč, ktorý vchádza na ihrisko, musí toto taktiež vykonať výhradne vo vlastnej zóne pre striedanie, ale až  
          keď striedaný hráč opustí ihrisko
-         striedajúci hráč podlieha schváleniu a právomoci rozhodcu či sa zúčastní hry alebo nie
-         striedanie je ukončené, keď striedajúci hráč vstúpi na ihrisko, stáva sa hráčom, a hráč, ktorého nahrádza
          prestáva byť hráčom – stáva sa striedajúcim hráčom
    b,     Ak v priebehu striedania striedajúci hráč vstúpi na ihrisko skôr ako ho striedaný hráč opustí:
-         hra bude prerušená
-         striedaný hráč opustí ihrisko
-         striedajúci hráč je napomenutý žltou kartou
-         hra sa opäť začne nepriamym voľným kopom (NVK) hráčmi súpera z miesta, kde bola lopta v čase
          prerušenia hry. Ak sa lopta nachádzala v pokutovom území previnivšieho sa družstva, NVK sa kope z čiary
          ohraničujúcej pokutové územie, najbližšie k miestu, kde sa lopta nachádzala v čase prerušenia hry.
    c,     Ak v priebehu striedania striedajúci hráč vstúpi na ihrisko, alebo striedaný hráč opustí ihrisko na inom mieste ako je zóna na striedanie:
-         hra bude prerušená
-         vinný hráč bude napomenutý žltou kartou
-         hra sa opäť začne spôsobom v znení ako je uvedená v predchádzajúcom ustanovení v bode b.
Sankcia sa netýka prípadov, keď sa hráč evidentne zraní a opustí ihrisko mimo svojho striedacieho územia. Simulovanie s úmyslom rýchlo vystriedať rozhodca posúdi ako nešportové správanie a počas prerušenia hry hráča napomenie.
3.5.      Ak počet hráčov v jednom alebo v oboch družstvách počas stretnutia na ihrisku klesne na 2+1
            (dvaja hráči + brankár ) a na lavičke náhradníkov už nie je žiaden náhradník, ktorý by mohol doplniť svoje družstvo
            stretnutie musí byť  ukončené.
3.6       Brankár si môže vymeniť miesto s ktorýmkoľvek hráčom z poľa, buď v prerušenej hre, alebo tzv. letmým spôsobom, za predpokladu, že novo prichádzajúci hráč je riadne označený ( minimálne dres rozličnej farby )
3.7       Ak družstvo požiada o výmenu brankára v prerušenej hre, bude mu to povolené. Pokračovať v hre sa bude až po uskutočnení striedania, keď nový brankár zaujme svoje miesto, na pokyn rozhodcu. Rozhodca v takomto prípade zastaví hrací čas.
 
4.Výstroj hráčov.
 
4.1.      K základnému – povinnému vybaveniu hráča patrí:
-         dres – dresy musia byť očíslované číslami väčšími ako 10 cm, jedno alebo dvojmiestnymi číslami od čísla 1.
          Farba dresu musí jasne kontrastovať s farbami čísel. Farba dresu brankára musí byť výrazne odlišná od
          dresov ostatných hráčov v poli aj od dresov rozhodcov.
-         trenírky (brankárom je povolené používať tepláky)
-         ponožky
-         obuv – tenisky, nesmú zanechávať na podlahe čierne čiary. Obuv je povinná.
4.2.      Všetci hráči toho istého družstva musia nastúpiť na stretnutie v jednotnom ustrojení (dresy, trenírky), okrem brankára a musia mať rôzne čísla.
4.3.      Kapitán družstva musí byť označený páskou na rukáve inej farby ako je rukáv, ktorá je široká najmenej 3 cm a je ľahko navliekateľná.
4.4.      Hráč nemôže mať na sebe nič, čo by mohlo ohroziť jeho vlastnú bezpečnosť, alebo bezpečnosť ostatných hráčov. Za nebezpečné veci sa považujú prívesky, retiazky, náušnice, tvrdé fixačné obväzy a pod.
4.5.      Za akékoľvek porušenie tohto pravidla bude hráč, ktorý sa previnil vykázaný mimo ihrisko , aby si upravil svoju výstroj. Miesto neho smie hrať náhradník. Tento hráč sa môže vrátiť do hry v čase prerušenia hry so súhlasom rozhodcu, ktorý sa presvedčí, či je výstroj hráča v poriadku. Ak rozhodca preruší hru z dôvodu vykázania hráča na úpravu výstroja, nadviaže na hru rozhodcovskou loptou. Pri vykázaní hráča z hry na úpravu výstroja v prerušenej hre, nadviaže na hru spôsobom vyplývajúcim z dôvodu, pre ktorý bola hra prerušená.
4.6.      Ak hráč chybu na svojom výstroji neodstráni a domáha sa pokračovania v hre, postupuje rozhodca ako pri nešportovom správaní sa hráča (hráča napomenie ŽK).
4.7.      Hráč, ktorý nastúpi v okuliaroch, musí mať tieto na hlave upevnené gumičkou. V zápise o stretnutí podpíše klauzulu o hre na vlastné nebezpečenstvo a o zodpovednosti prípadného zranenia iných osôb.
 
5.Rozhodca, druhý rozhodca .
 
5.1.      Na každé stretnutie musí byť delegovaný rozhodca a druhý rozhodca. Ich povinnosti a práva sú im dané pravidlami MHFL vstupom do športovej haly.
5.2.      Rozhodca, jeho právomoci a povinnosti:
-         skontroluje pred stretnutím hraciu plochu, bránky , siete, loptu a výstroj hráčov
-         uplatňuje a dodržiava pravidlá hry
-         upustí od trestu v prípade, keď je presvedčený, že trestom by zvýhodnil družstvo, ktoré sa previnilo ( uplatní
          výhodu v hre len vtedy, ak nedošlo pri zákroku k zraneniu hráča, ktorý si vyžaduje okamžité ošetrenie)
-         vedie záznam o priebehu stretnutia o udalostiach, ktoré sa stali v priebehu, pred a po stretnutí ( ak nie je
          prítomný druhý rozhodca )
-         plní povinnosti časomiery
-         preruší, pozastaví alebo predčasne ukončí stretnutie v prípade závažných porušení pravidiel spôsobených
          akýmkoľvek vonkajším zásahom
-         potrestá hráča, ktorý sa previnil, v závažnejších prípadoch ho vylúči
-         neumožní vstup na ihrisko neoprávnenej osobe
-         preruší hru, ak bol hráč vážnejšie zranený a zabezpečí jeho presun z hracej plochy
-         nepreruší hru, pokiaľ lopta nie je mimo hry, ak je podľa jeho uváženia hráč len ľahšie zranený
-         uistí sa, že lopta s ktorou sa hrá, zodpovedá požiadavkám stanoveným v pravidle 2
-         ukončí hru v prípade úmrtia niektorého z účastníkov stretnutia počas stretnutia ( účastníkom sa rozumie:
          hráč na ihrisku a na lavičke, tréner, lekár, masér, vedúci, rozhodcovia rozhodujúci stretnutie, časomerač,
          zapisovateľ )
-         vstúpi do hry v prípade:
    a.       lepšej orientácie pri hre, ale tak, aby svojím pohybom nebránil hráčom ani lopte v pohybe
    b.       určenia postavenia múru alebo miesta kopu
    c.       napomínania alebo vylúčenia hráča z hry ( do zápisu uvedie čas, meno a dôvod napomenutia alebo
    vylúčenia z hry )
-         pohybuje sa na strane ihriska vymedzeného mantinelmi tak, aby mal čo najlepší prehľad po ihrisku a
          nebránil lopte ani hráčom v pohybe.
-         v súlade s pravidlami vykáže z ihriska akéhokoľvek hráča alebo účastníka stretnutia, ktorý sa previní
          násilným správaním, vážnym faulom pri hre, nadávkami, hanlivými výrokmi alebo iným nešportovým
          správaním ( do zápisu uvedie čas, meno a dôvod vylúčenia účastníka z hry ). Vykázaný účastník z ihriska (
          aj z lavičky náhradníkov ) sa musí odobrať bez zbytočných prieťahov do šatne ( nikdy nie do hľadiska ).
-         dáva znamenie v pokračovaní hre po každom prerušení zo strany rozhodcu píšťalkou, alebo ústne hlasným
          povelom, aby ho zreteľne počuli obe družstva.
-         pri vedení stretnutia používa jasnú a zrozumiteľnú signalizáciu
-         v priebehu stretnutia s hráčmi nediskutuje. Jediný kto môže komunikovať s rozhodcom, vzniesť pripomienku
          alebo otázku slušným spôsobom, je kapitán družstva
-         je povinný upozorniť kapitánov na nebezpečnú hru a pri nezjednaní nápravy môže stretnutie ukončiť
-         má právo trestať priestupky, ku ktorým došlo mimo hru v celom objekte športovej haly a ktorých sa dopustili
          hráči alebo účastníci stretnutia
-         môže odvolať svoje nesprávne rozhodnutie, len ak nebola hra opäť začatá
-         nastupuje na stretnutie v predpísanom výstroji a s patričným vybavením ( píšťalka, karty, hodinky, minca na
          žrebovanie )
-         reprezentuje svojim výkonom a vystupovaním riadiaci orgán, ktorý ho na stretnutie delegoval
5.3                 Rozhodca hráča napomenie alebo vylúči:
          - žltá karta ( hráč môže pokračovať v hre )
          - červená karta ( hráč je vylúčený na 2 min. + do konca stretnutia )
Druhý rozhodca:
          -         má rovnaké právomoci ako rozhodca, avšak v prípade rozporu platí rozhodnutie rozhodcu.
          -         pomáha rozhodcovi pri vedení stretnutia v súlade s pravidlami hry
          -         má právo prerušiť hru v prípade porušenia pravidiel
          -         sleduje správne striedanie hráčov
          -         pohybuje sa na opačnej strane ihriska ako rozhodca (pri postrannej čiare) tak, aby mal čo najlepší
                    prehľad po ihrisku a nebránil lopte ani hráčom v pohybe
 
 
6.Hrací čas.
 
6.1.     Stretnutie trvá 2 polčasy po 25 minút s 5 min. prestávkou hrubého času
6.2.     Čas sa zastavuje:
- pri oddychovom čase
- pri ošetrení hráča
- ak je lopta mimo dosah
- z technických príčin
6.3.      Každé mužstvo má nárok na oddychový čas v trvaní 1 minúty a to 1 x za polčas. Oddychový čas hlási rozhodcovi
kapitán, vedúci alebo tréner. Pri oddychovom čase musia byť hráči na ihrisku. V prípade, že družstvo svoj oddychový čas nevyčerpá v 1. polčase, v 2.polčase má nárok len na jeden oddychový čas v trvaní 1 minúty.
6.4       Meranie hracieho času vykonáva rozhodca.
6.5       Dĺžka každého polčasu v prípade zahrávania pokutového kopu musí byť predĺžená až do jeho vykonania
 
7.Začiatok hry.
 
7.1.      Pred začatím stretnutia sa mincou žrebuje o stranu hracej plochy. Družstvo, ktoré vyhralo žreb, má možnosť voľby strany. Druhé družstvo získava výkop. Družstvo, ktoré pri žrebovaní vyhrá získava výkop na začiatku druhého polčasu.
7.2.      Výkop – znamená začiatok hry alebo opätovne rozohranie hry na začiatku stretnutia, po dosiahnutí gólu, na začiatku druhého polčasu, v prípade potreby na začiatku každého nadstaveného času.
- pri výkope sú všetci hráči na vlastnej polovici. Hráči súperovho družstva musia byť v trojmetrovej vzdialenosti
  lopty ( za útočnou čiarou volejbalového ihriska ). Lopta je umiestnená v strede ihriska v ustálenej polohe.
  Rozhodca dá pokyn k výkopu píšťalkou. Lopta je v hre po jej zahraní dopredu, smerom k súperovej bránke. Hráč,
  ktorý výkop zahráva, sa nesmie dotknúť lopty po druhý krát, pokiaľ sa jej nedotkne iný hráč. Ak sa tak stane,
  rozhodca nariadi NVK z miesta priestupku v prospech súpera.
- priamo z výkopu je možné dosiahnuť gól
- po dosiahnutí gólu výkop zahráva družstvo, ktoré gól inkasovalo
7.3.      Rozhodca vhodí rozhodcovskú loptu pri pokračovaní stretnutia po dočasnom prerušení hry z akejkoľvek príčiny neuvedenej v týchto pravidlách, za predpokladu, že bezprostredne pred prerušením lopta neprešla cez postrannú alebo bránkovú čiaru a to v mieste, kde sa lopta nachádzala pri prerušení hry. Ak bola lopta v pokutovom území vhodí rozhodca rozhodcovskú loptu na čiare ohraničujúcej bránkové územie, najbližšie k miestu, kde bola lopta pri prerušení hry. Rozhodcovská lopta sa musí opakovať:
- ak sa lopty dotkne hráč skôr ako sa dotkne lopta hracej plochy
- ak lopta opustí hraciu plochu po tom, keď na ňu dopadne bez toho aby sa jej dotkol hráč
 
8.Lopta v hre a mimo hru.
 
8.1.      Lopta je v hre:
- keď sa odrazí od brvna alebo bránkových žrdí späť do ihriska
- keď sa odrazí od rozhodcu, ktorý je v ihrisku, späť do ihriska
- keď vznikne domnienka, že bolo porušené pravidlo, ale rozhodca hru neprerušil ( výhoda v hre )
8.2.      Lopta je mimo hru :
- ak prejde postrannú, alebo bránkovú čiaru celým svojim objemom po zemi alebo vo vzduchu
- keď sa odrazí späť do ihriska od stropu
- ak rozhodca preruší hru
- ak sa lopta stane na ihrisku nespôsobilou na hru – praskne, zmäkne
8.3.      Postranná čiara a bránkové čiary sú súčasťou hracej plochy
8.4.      Čiara vyznačujúca bránkové územie je súčasťou tohto územia 
8.5.   Ak sa lopta dotkne stropu, rozhodca hru preruší a nariadi kop z autu. Kop z autu sa rozohráva z postrannej čiary, ktorá je bližšie k miestu, kde sa lopta dotkla stropu.
 
9.Dosiahnutie gólu.
 
9.1.      Gól je platne dosiahnutý, keď prejde lopta celým objemom za bránkovú čiaru v priestore medzi bránkovými žrďami a pod brvnom, pričom ju žiadny hráč útočiaceho družstva, s výnimkou súperovho brankára, ktorý je vo vlastnom bránkovom území, nezadržal pažou alebo rukou, prípadne hodil, niesol alebo udrel
9.2.      O tom, či gól bol dosiahnutý alebo nie, rozhoduje výlučne rozhodca a jeho rozhodnutie je konečné.
9.3.      Rozhodca uzná gól ak je jednoznačne presvedčený, že bol dosiahnutý regulérne.
9.4.      Gól nemožno dosiahnuť priamo:
-         z kopu z autu
-         rukou
-         z nepriameho voľného kopu
-         z hodu od brány
-         z priameho a nepriameho voľného kopu zahraného z ktorejkoľvek časti hracej plochy do vlastnej brány (
          kope sa kop z rohu ).Ak hráč zahrá voľný kop do vlastnej bránky z vlastného bránkového územia, voľný kop
          sa opakuje (lopta nebola v hre ). Aby sa lopta dostala do hry, musí opustiť bránkové územie.
-         z kopu z autu zahraného do vlastnej brány ( kope sa kop z rohu )
-         ak brankár počas hry vyhodí rukou z vlastného bránkového územia priamo do súperovej bránky bez toho, že
          by s loptou ( skôr ako skončila v bránke súpera ) zahral jeho spoluhráč alebo súper ( na hru sa nadviaže 
                      hodom od bránky) vyhráva družstvo, ktoré v stretnutí dosiahne viac gólov. Pokiaľ v stretnutí nebolo
                      dosiahnutého gólu, alebo ak obe družstva strelia v stretnutí rovnaký počet gólov, stretnutie sa končí
                      nerozhodne - remízou
 
10.Fauly a nešportové správanie.
 
10.1.    Priamy voľný kop proti družstvu súpera rozhodca nariadi vtedy, keď sa hráč dopustí ktoréhokoľvek z nasledujúcich priestupkov tak, že to bude rozhodca považovať za nedbalý alebo úmyselný priestupok:
-         kopne alebo sa pokúsi kopnúť súpera
-         nastaví súperovi nohu pomocou nohy, spôsobí alebo sa pokúsi spôsobiť pád súpera, skrčí sa pred súperom,
          prípadne za ním
-         skočí na súpera
-         vráža do súpera nebezpečným spôsobom aj keď sa súper nebráni alebo prudko vráža do súpera ramenom
-         udrie súpera alebo sa pokúsi ho udrieť
-         pľuvne na súpera
-         drží súpera
-         strčí do súpera
-         kĺže sa v snahe zmocniť sa alebo tečovať loptu a v tesnej blízkosti sa nachádza protihráč, ktorý má snahu
          hrať s loptou, s výnimkou brankára v jeho vlastnom bránkovom území, ak pritom nehrá neopatrne, nedbalo a
          nadmernou silou
-         hrá s loptou rukou, t.j. loptu rukou zadrží, hodí ju, nesie, prípadne do lopty strčí ( to sa netýka brankára
          v jeho vlastnom bránkovom území )
-         PVK sa zahráva z miesta, na ktorom sa priestupok hráča proti pravidlám hry odohral
Pokutový kop rozhodca nariadi v prípade, že hráč sa dopustí niektorého z vyššie uvedených priestupkov vo vlastnom pokutovom území, bez ohľadu na pozíciu lopty za predpokladu, že lopta je v čase priestupku v hre.
10.2     Nepriamy voľný kop rozhodca nariadi, ak sa hráč dopustí nasledujúcich priestupkov:
-         nebezpečná hra
-         bránenie v hre
-         bránenie brankárovi v rozohrávke
-         akýkoľvek iný priestupok, ktorý nebol uvedený v pravidle 10, ale ktorý spôsobil zdržovanie hry alebo
          vylúčenie hráča
Nepriamy voľný kop rozhodca nariadi tiež ak brankár:
-         dotkne sa alebo kontroluje loptu rukou po tom, ako ju úmyselne brankárovi zahral nohou vlastný spoluhráč (
          pod pojmom noha sa rozumie časť nohy od členka dolu ).
-         dotkne sa alebo kontroluje loptu rukou po tom, ako bola brankárovi zahraná do hry z kopu jeho
          vlastným spoluhráčom
-         pri hode od brány má loptu v rukách dlhšie ako 4 sekundy
-         chytí loptu z hry do rúk a drží ju v rukách dlhšie ako 4 sekundy
Vo všetkých týchto prípadoch hry brankára sa myslí jeho hra vo vlastnom bránkovom území. Každý z uvedených priestupkov je potrestaný NVK. Zahráva sa z miesta, na ktorom sa priestupok odohral. Ak sa priestupok odohral vo vlastnom bránkovom území, NVK sa zahrá z čiary ohraničujúcej bránkové územie a to z miesta, ktoré je najbližšie k miestu, kde sa priestupok odohral.
10.3     Rozhodca hráča napomenie žltou kartou ( ŽK ), ak hráč:
-         správa sa nešportovo
-         slovne alebo náznakom vyjadruje nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu
-         sústavne porušuje pravidla hry
-         otáľa s rozohraním pokutového kopu
-         nerešpektuje predpísanú vzdialenosť pri rozohraní ( 3 m od lopty )
-         vstúpi, alebo opakovane vstúpi na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu alebo za porušenie pravidiel pri
          striedaní
-         za úmyselné opustenie hracej plochy bez povolenia rozhodcu
Každý z uvedených priestupkov je potrestaný NVK, ktorý sa zahráva z miesta a spôsobom ako je popísaný v bode 10.2
10.4     Rozhodca hráča vylúči z hry červenou kartou ( ČK ), ak hráč:
-         hrá mimoriadne nebezpečne
-         správa sa hrubo nešportovo
-         pľuje na súpera alebo inú osobu
-         zmarí súperovi dosiahnutie gólu alebo gólovo sa vyvíjajúcu situáciu úmyselným hraním rukou ( neplatí to pre
          brankára v jeho vlastnom bránkovom území ) 
-         zabráni súperovi streliť gól takým spôsobom, že sa dopustí faulu, za ktorý by bol nariadený voľný kop alebo 
          pokutový kop ( kopne, drží, strčí , vrazí, skočí na súpera, nastaví nohu, stiahne za dres, hrá sklzom )
-         používa vulgárne a urážlivé slovné napadnutia
-         opakovane ( druhý krát ) je napomínaný ŽK.
10.5     Rozhodca môže pri nariadení PVK, PK alebo NVK podľa závažnosti priestupku previnivšieho sa hráča napomenúť alebo vylúčiť.
Voľný kop sa môže nariadiť len za priestupok definovaný v tomto pravidle, ktorý sa stal v čase, keď je lopta v hre a priestupok sa stal na hracej ploche.
-         SKLZ – sklzom sa rozumie akékoľvek skĺznutie sa hráčom dopredu, alebo do strán využívajúc klzkosť hracej plochy, za účelom zabrániť alebo obmedziť protihráča v ďalšej hre. Pri sklze teda nemusí dôjsť ku kontaktu s hráčom, rozhoduje len úmysel zabrániť ďalšej hre súpera, ktorý má loptu pod kontrolou. Za každý sklz, ktorý ohrozí protihráča môže nasledovať napomenutie alebo vylúčenie hráča. Ak pri sklze nie je nikto ohrozený, hra pokračuje bez prerušenia.
 
11.Voľný kop.
 
11.1.       Voľné kopy sú: - nepriame voľné kopy NVK ( nemôže byť dosiahnutý gól priamo )
                                     - priame voľné kopy PVK( môže byť dosiahnutý gól priamo )
11.2         Pri zahrávaní VK musí byť lopta v pokoji. Hráč, ktorý zahráva VK sa nesmie lopty dotknúť druhý krát skôr, ako sa lopty dotkol iný hráč. Ak sa tak stane, rozhodca nariadi NVK z miesta priestupku v prospech súpera. Ak sa priestupok stal vo vnútri pokutového územia, NVK je zahraný z čiary ohraničujúcej pokutové územie, z miesta najbližšieho k miestu priestupku.
11.3             Hráč môže zahrať VK aj bez pokynu rozhodcu. Pokiaľ rozhodca hráča upozorní, že môže rozohrať VK len na znamenie píšťalkou a hráč ho neuposlúchne ( rozohrá VK skôr ), rozhodca hráča napomenie ŽK a VK nechá opakovať.
11.4             Všetci hráči súperovho družstva musia byť 3 m od lopty, kým nieje lopta v hre. Lopta je v hre po tom, keď sa jej dotkol hráč a je v pohybe.
11.5             Ak družstvo, ktoré zahráva VK, ho nevykoná do 4 sekúnd, rozhodca nariadi NVK v prospech súpera.
11.6             Rozhodca signalizuje NVK vzpaženou rukou nad hlavou, ktorú drží v tejto polohe až do vykonania kopu a dotyku lopty iným hráčom. Pri PVK rozhodca drží ruku v horizontálnej polohe ukazujúc smer, ktorým sa bude PVK zahrávať.
11.7             Každý nariadený NVK v bránkovom území družstva, ktoré sa previnilo, sa bude zahrávať z čiary ohraničujúcej bránkové územie z miesta najbližšieho k miestu priestupku.
11.8             Z voľného kopu nemôže byť priamo dosiahnutý vlastný gól. Ak sa tak stane, zahráva sa kop z rohu.
11.9             Voľné kopy zahrávane z vlastného bránkového územia môžu byť rozohrané z ktoréhokoľvek miesta bránkového územia.
 
12.Pokutový kop.
 
12.1.     Pokutový kop (PK) je nariadený proti družstvu, ktoré sa previnilo priestupkom, za ktorý sa nariaďuje PVK a tento sa stal vo vlastnom bránkovom území. Z PK môže byť gól dosiahnutý priamo. Ak je PK nariadený na konci polčasu alebo predĺženia rozhodca musí predĺžiť hrací čas a PK nechať vykonať Ak sa lopta po vykonanom alebo opakovanom PK v  predĺženom hracom čase odrazila do hracej plochy ( od brankára, žrde, brvna ), s takto odrazenou loptou nie je možné hrať. V tomto prípade rozhodca ukončí hru. Ak sa lopta odrazila do bránky, rozhodca gól uzná a ukončí hru.
12.2.     Lopta musí byť na značke PK. Hráč vykonávajúci PK musí byť jasne určený. Brankár stojí na bránkovej čiare medzi žrďami, až do doby, keď je lopta kopnutá ( PK zahraný ). Ostatní hráči sú na hracej ploche, za alebo vedľa značky PK, nie bližšie ako 3m od značky PK. Hráč zahrá loptu dopredu. Nemôže sa opäť dotknúť lopty, pokiaľ s ňou nezahrá iný hráč. Ak sa dotkne, rozhodca nariadi NVK v prospech súpera z miesta priestupku. Lopta je v hre po kopnutí, keď je v pohybe smerom dopredu.
12.3.     PK sa opakuje ak:
-         hráč ( hráči ) brániaceho družstva poruší ( porušia ) toto pravidlo a nebol dosiahnutý gól ( PK sa neopakuje ak bol dosiahnutý gól )
-         spoluhráć ( spoluhráči ) hráča vykonávajúceho PK poruší ( porušia ) toto pravidlo hry a bol dosiahnutý gól ( PK sa neopakuje ak nebol dosiahnutý gól )
-         sa brankár pohne skôr než sa lopty dotkne hráč vykonávajúci PK a gól nebol dosiahnutý ( brankár musí stať na bránkovej čiare )
12.4             Porušenie pravidla o PK hráčom vykonávajúcim PK potom, ako sa lopta dostala do hry ( správa sa nešportovo ) – rozhodca nariadi proti jeho družstvu NVK z miesta priestupku.
12.5             Ak nariadi rozhodca PK opakovať, nemusí ho zahrávať ten istý hráč.
12.6             Striedanie brankára pred PK nie je dovolené. Iba v tom prípade, ak sa brankár zranil v momente nariadenia PK
12.7             Nariadenie PK nevylučuje, aby rozhodca hráča napomenul žltou kartou, alebo vylúčil z hry červenou kartou.
 
13.Kop z autu.
 
13.1.    Kop z autu je spôsob opätovného rozohrania hry. Kop z autu rozhodca nariadi keď:
-         celá lopta prejde cez postrannú čiaru po zemi alebo vzduchom mimo hraciu plochu
-         dotkne sa stropu.
13.2.     Hráč vykonávajúci kop z autu musí mať obe nohy za postrannou čiarou mimo ihriska ( nesmie mať prešľap) a lopta musí ležať v pokoji na postrannej čiare. Ak je lopta nesprávne rozohraná, kop z autu vykonáva hráč súperovho družstva.
13.3.     Hráč vykonávajúci kop z autu sa nesmie dotknúť lopty druhý krát skôr, než s loptou zahrá iný hráč. Ak sa tak stane, zahráva sa NVK z miesta priestupku, proti družstvu, ktoré sa previnilo.
13.4.     Pri vykonávaní kopu z autu musia byť hráči súpera vzdialení od lopty 3m.
13.5.     Z kopu z autu nemožno dosiahnuť gól priamo.
13.6.     Ak bude kop z autu vykonaný z iného miesta, než z miesta, kde lopta prešla za postrannú čiaru, kop z autu vykoná hráč súpera.
13.7.     Kop z autu zahraný vlastnému brankárovi sa považuje za malú domov. Brankár sa nesmie dotknúť lopty rukami ani nesmie loptu chytiť do rúk, môže hrať len nohou. Ak je miesto priestupku v bránkovom území, rozhodca nariadi NVK z čiary ohraničujúcej bránkové územie z miesta najbližšieho k miestu priestupku.
13.8.     Ak hráč nevykoná kop z autu do 4 –och sekúnd od momentu, kedy je kop pripravený, rozhodca nariadi v prospech súpera NVK z miesta, z ktorého sa mal kop z autu zahrať.
 
14.    Kop z rohu.
 
14.1.           kop z rohu je spôsob nadviazania na hru. Kop z rohu rozhodca nariadi, keď sa lopty ako posledný dotkol hráč brániaceho sa družstva a lopta celým svojím objemom prejde cez bránkovú čiaru po zemi alebo vzduchom, s výnimkou časti medzi bránkovými žrďami a brvnom.
14.2.           Kop z rohu sa zahráva:
-         na strane hracej plochy, kde je postranná čiara – z miesta priesečníka bránkovej a postrannej čiary ( červená čiara).
14.3.           Spôsob vykonania kopu z rohu:
-         lopta sa umiestni presne na miesto pre zahrávanie kopu z rohu uvedeného v predchádzajúcom bode 14.2
-         hráči súpera smú byť najmenej 3m od lopty až do zahrania
-         kop z rohu zahrá hráč útočiaceho družstva
-         lopta je v hre, keď hráč do nej kopne, alebo sa jej dotkne nohou
-         hráč, ktorý kop z rohu zahrá, nesmie s loptou hrať druhý krát, pokiaľ sa jej nedotkne iný hráč. Ak sa tak stane, rozhodca nariadi NVK z miesta priestupku proti družstvu, ktoré sa previnilo
14.4     Ak hráč, ktorý kop z rohu zahráva, nerozohrá do 4 sekúnd od zaujatia postavenia pri lopte, rozhodca nariadi v prospech súpera NVK z miesta pre zahrávanie kopu z rohu
14.5     V prípade iných priestupkov sa kop z rohu opakuje ( napr. kop z rohu zahraný z nesprávneho miesta, nedodržaná vzdialenosť 3m od lopty súperom )
14.6     Z kopu z rohu možno dosiahnuť gól priamo, ale len do súperovej brány
 
15.    Hod od bránky.
 
15.1.     Hod od bránky je spôsob nadviazania na hru. Hod od bránky rozhodca nariadi, ak sa lopty ako posledný dotkol hráč útočiaceho družstva a lopta prešla celým svojim objemom po zemi, alebo vzduchom za bránkovú čiaru, s výnimkou časti medzi bránkovými žrďami a brvnom.
15.2.     Hod od bránky môže vykonať brankár brániaceho sa družstva z ktoréhokoľvek miesta v rámci jeho vlastného bránkového územia.
15.3.     Pri hode od bránky je lopta v hre keď opustí bránkového územie. Ak sa tak nestane, hod od bránky sa opakuje.
15.4.     Ak sa pri hode od bránky lopty dotkne ktorýkoľvek hráč alebo ňou hrá skôr ako opustí bránkové územie, hod od bránky sa opakuje
15.5.     Ak brankár nevykoná hod lopty od bránky do 4 sekúnd, nariadi rozhodca NVK v prospech súpera z čiary ohraničujúcej bránkové územie z bodu najbližšieho k miestu priestupku.
15.6.     Ak sa brankár po správnom vykonaní hodu od bránky ( lopta opustí bránkové územie ) opäť dotkne lopty skôr, ako sa jej dotkol iný hráč, alebo s ňou hrá skôr ako iní hráči, rozhodca nariadi NVK v prospech súpera z miesta priestupku.
15.7.     Ak brankár vykonal hod od bránky a následne mu bola lopta vrátená späť od vlastného spoluhráča, môže hrať už len nohou.
15.8.     Ak brankár chytí loptu z hry do rúk a položí si ju na zem, môže hrať už len nohou.
15.9.     V prípade porušenia pravidiel bodu 15.7 a 15.8. ( ak sa brankár dotkne alebo kontroluje loptu rukou vo vlastnom bránkovom území ) nariadi rozhodca NVK z čiary ohraničujúcej bránkové územie z bodu najbližšieho k miestu priestupku.
15.10.   Z hodu od bránky nemožno dosiahnuť vlastný gól. Lopta nebola v hre, hod od bránky sa opakuje
15.11.   Ak je lopta v hre a brankár loptu rozohráva rukou z vlastného bránkového územia, lopta nemusí opustiť bránkové územie. Keď takto rozohraná lopta skončí z brankárovej ruky v jeho vlastnej bránke, je dosiahnutý regulárny gól
15.12.   Priamo z hodu od bránky nemôže byť dosiahnutý gól do súperovej brány
15.13    Ak brankár chytí loptu z hry, položí si ju na hraciu plochu a potom ju vykopne, alebo ju vykopne z rúk, alebo ju vykopne tzv. halfvolejom, môže ju poslať vzduchom na polovicu súpera a môže takto dosiahnuť gól.
 
16.    Trestné ustanovenie.
 
16.1      Rozhodca podľa závažnosti priestupku hráča, ktorý sa previnil:
-         napomína ŽK – hráč pokračuje v hre
-         vylúči z hry ČK – hráč je vylúčený na 2 min. + do konca stretnutia
-         vylúči z hry ČK po opakovanej ŽK ( po druhej ŽK v tom istom stretnutí ) – hráč je vylúčený na 2 min. + do konca stretnutia
16.2    Hráč, ktorý bol vylúčený nemôže opäť nastúpiť do hry, nemôže sedieť ani na lavičke náhradníkov, musí sa odobrať  
           do šatne. Náhradný hráč môže nastúpiť na hraciu plochu na pokyn rozhodcu po vypršaní trestu 2 min. aj 
           v neprerušenej hre. Pokiaľ družstvo ktorého hráč bol vylúčený inkasovalo gól pre 
           vypršaním 2 min. trestu, môže doplniť počet hráčov do plného stavu. Vtedy sa použije nasledovne:
-         ak hrá 5 hráčov proti 4 a družstvo s 5 hráčmi dosiahne gól, družstvo so 4 hráčmi sa doplní do plného stavu
-         ak obe družstvá hrajú so 4 hráčmi a padne gól, obe družstva hrajú s nezmeneným počtom hráčov
-         ak družstvo, ktoré dosiahlo gól, je družstvom s menším počtom hráčov, hra pokračuje bez zmeny počtu hráčov
16.3    Ak budú súčasne alebo postupne vylúčení viacerí hráči z družstva, družstvo bude oslabené vždy len o jedného
          hráča  (3+1). Keď skončí trest jednému vylúčenému hráčovi, začne sa trest druhému a pod.
 
16.4    Pri vylúčení hráča, ktorý nebol v hre ( hráč na lavičke náhradníkov ) zostáva družstvo hrať  
          s nezmeneným počtom hráčov.
16.5    Hráč, ktorý je z hry vylúčený ČK, má zastavenú činnosť až do vydania disciplinárneho rozhodnutia
16.6    Napomenutie hráčov:
-         napomenutie hráčov sa eviduje a trestá v jednom družstve a v jednom súťažnom ročníku.
-         do nového súťažného ročníka sa žlté karty neprenášajú trest však áno
-         v majstrovských stretnutiach sa tresty za napomenutie hráčov stanovujú takto:
-         po treťom napomenutí – zastavenie činnosti na 1 majstrovské stretnutie
-         po šiestom napomenutí – zastavenie činnosti na 2 majstrovské stretnutie
-         po deviatom napomenutí – zastavenie činnosti na 3 majstrovské stretnutie
-         po dvanástom napomenutí – zastavenie činnosti na 4 majstrovské stretnutie
-         Trest za napomenutie je samostatný a nemožno ho vzťahovať na prípadný podmienečne uložený trest
-         ak je hráč v jednom stretnutí napomenutý, vylúčený bude mu uložený trest za vylúčenie samostatne. Napomenutie sa započítava zvlášť, takže hráč môže dostať trest za napomenutie, vylúčenie. trest za napomínanie sa ukladá ako prvý. Uložený trest za napomenutie musí byť vykonaný i jeho prenesením do nového súťažného ročníka.
-         Družstva sú povinné viesť si vlastnú evidenciu žltých kariet podľa zápisu o stretnutí potvrdenom kapitánom družstva
16.7    v prípade, že rozhodca musí predčasne ukončiť stretnutie z dôvodu klesnutia počtu hráčov na ihrisku v jednom z 
        družstiev pod 3+1 a previnivšie sa družstvo v okamihu ukončenia stretnutia vyhrávalo alebo hralo nerozhodne, prehráva
        1:0. Ak vyhráva družstvo, ktoré sa neprevinilo ostáva v platnosti výsledok, ktorý bol v čase predčasne ukončeného
        stretnutia.
16.8    Stanovenie poplatkov za obdržané karty:
-         ŽK – 1 Euro (30 SK)
-         ČK – 2 Eura (60 SK)
16.9  Kontumačný výsledok 5:0 :
-         nenastúpenie družstva na stretnutie v stanovenom počte hráčov 4+1
-         svojvoľný odchod družstva z ihriska pred riadnym ukončením stretnutia
-         inzultácia rozhodcu hráčom alebo funkcionárom
-         nezáujem o stretnutie, čím si družstvo spôsobuje veľkú prehru
-         obojstranná kontumácia pri dokázanej manipulácií s výsledkom stretnutia
-         ovplyvňovanie výsledku stretnutia neregulárnym spôsobom
-         neoprávnený štart hráča:
-     štart hráča nespĺňajúceho podmienky štartu v MHFL
-     štart hráča po vylúčení alebo po príslušnom počte napomínaní pre zastavenie činnosti stanovenom v bode 17.4, 17.5 odstavec 3. ešte pred zasadnutím DK a vynesení trestu
-     štart hráča v dobe zastavenia činnosti
-     štart hráča v čase jeho práce neschopnosti
-     štart hráča i napriek neuhradeniu poplatku za obdržanú ŽK v predchádzajúcom stretnutí
Kontumačný výsledok 1:0 pri predčasnom ukončení stretnutia z dôvodu klesnutia počtu hráčov na ihrisku pod 3+1 ( viď bod 16.6
16.10            Určenie poradia v tabuľke:
-         počet bodov zo všetkých stretnutí
-         počet bodov zo vzájomných zápasov
-         gólový rozdiel a gólový podiel zo súčtu strelených a obdržaných gólov zo vzájomných stretnutí
-         gólový rozdiel a gólový podiel zo všetkých stretnutí
-         kvalifikácia ( zohratie stretnutia podľa rozpisu príslušnej súťaže )
16.11         Výbor MHFL si vyhradzuje právo vykonávať nevyhnutné zmeny a doplnky týchto pravidiel
16.12         Použité skratky:
-         VK - voľný kop
-         PK – pokutový kop
-         PVK – priamy voľný kop
-         NVK – nepriamy voľný kop
-         ŽK – žltá karta
-         ČK – červená karta

 

TOPlist